Mitä on saavutettavuus?

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Saavutettavuus on oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta digitaalisissa palveluissa.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatii, että julkisen sektorin verkkopalvelut ovat saavutettavia. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivuja ja mobiilisovelluksia pystyvät käyttämään mahdollisimman monet ihmiset, myös he, joilla on toimintarajoitteita ja jotka tarvitsevat teknisiä apuvälineitä, esimerkiksi ruudunlukuohjelmia. Saavutettavuus tarkoittaa myös sitä, että verkkopalvelut ovat helposti ymmärrettäviä.

Pelkästään se, että jotain julkaistaan verkossa eli sisältö on verkossa saatavilla, ei riitä. Erilaisten käyttäjien tarpeet pitää ottaa huomioon verkkopalvelujen tuottamisessa ja sisällön toimittamisessa. Saavutettavuuden tuottama hyöty ei kohdistu ainoastaan vammaisluokittelun saaneisiin henkilöihin, vaan avustaa kaikkia sisältöä käyttäviä henkilöitä. Vaikka sinulla ei olisi mitään pysyvää toimintarajoitetta, saavutettavat verkkopalvelut voivat auttaa joskus sinuakin. Esimerkiksi jos tietokoneen hiiri menee rikki, on hyvä, että verkkopalvelu toimii pelkän näppäimistön avulla. Samoin, jos lukulasit ovat kadoksissa, on hyvä, että tekstiä voi suurentaa riittävän suureksi.

Kiteytetysti saavutettavuudella tarkoitetaan informaation esittämistä siten, että se on aina kaikkien saatavilla. Sisällön tulee olla kaikkien käyttäjien luettavissa (nähtävissä tai kuultavissa) julkaisutavasta tai sisällön esitystavasta huolimatta.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että:

 • sisältö on kaikkien löydettävissä ja saavutettavissa
 • sisältö on kaikkien ymmärtämässä muodossa
 • palvelut ja sisällöt ovat kaikkien käytettävissä, eli jokainen saa tarvitsemansa tiedon ja voi hoitaa asiansa
 • ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti heidän erityispiirteistään huolimatta

Kaikilla on samat oikeudet saada palveluja, löytää sisältöä ja käyttää julkisia palveluita. Saavutettavuus on moraalinen velvoite palvella kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti. Aivan samoin kuin liikkumisesteisille rakennetaan luiska, tulee julkaisuista tehdä sellaisia, että kaikki pääsevät käsiksi niiden sisältöön.

Miten saavutettavuuden toteutuminen määritetään?

Saavutettavuuden toteutuminen on yhdistelmä sisällöntuotantoa ja tekniikkaa. Erilaisiin sisältöihin kohdistuu erilaisia vaatimuksia. Tekstin, kuvien, videoiden ja eri mediatyyppien osalta vaatimukset vaihtelevat. Kaikkiin tilanteisiin ei ole mahdollista esittää yksiselitteisiä vaatimuksia. Vaatimukset perustuvat kansainväliseen ohjeistukseen siitä, kuinka saavutettavuus toteutetaan verkkopalveluissa.

Mitä ihmettä ovat WCAG-kriteerit?

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää, että verkossa julkaistut sisällöt noudattavat kansainvälisiä Verkkosisällön saavutettavuusohjeita. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on World Wide Web Consortiumin kehittämä ja ylläpitämä kansainvälinen ohjeisto, jonka versioon 2 .1 nykyisen lain asettamat vaatimukset perustuvat. WCAG asettaa saavutettavuudelle kolme eri tavoitetasoa; A, AA ja AAA. Euroopan Unionin asettaman saavutettavuusdirektiivin vaatimukset perustuvat WCAG version 2 .1 AA-tasoon.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden tarkoituksena varmistaa se, että verkossa olevia sisältöjä pystyvät käyttämään kaikki ihmiset, vaikka heillä olisi toimintarajoitteita tai käytössään avustavaa teknologiaa. Ohjeet sisältävät periaatteita, yleisiä ohjeita ja mitattavia onnistumiskriteerejä. Laki vaatii 49 eri WCAG-onnistumiskriteerin täyttämistä. Tässä oppaassa olevat ohjeet perustuvat verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin ja sen onnistumiskriteereihin. Sinun ei tarvitse itse osata WCAG-kriteerejä. Riittää, että tiedät ja ymmärrät niiden olevan saavutettavuusohjeiden ja lain taustalla.

WCAG-ohjeisto määrittää saavutettavuudelle seuraavat tavoitteet:

HavaittavuusKaikki sisältö ja käyttöliittymän osat ovat havaittavissa niillä tekniikoilla, joita käyttäjät käyttävät.
HallittavuusKäyttöliittymän ja sisällön navigaatio tulee olla helposti käytettävissä eri tekniikoilla eikä käyttöliittymän ominaisuudet saa häiritä tai estää käyttöä.
YmmärrettävyysSisältöjen tulee olla rakenteeltaan selkeitä, kielen ymmärrettävää ja toiminnallisuuden helposti käsitettävää.
ToimintavarmuusSivuston tulee olla käytettävissä useilla eri päätelaitteilla, eri käyttöjärjestelmillä ja kaikilla yleisimmillä selaimilla ja käyttöä avustavilla tekniikoilla.

Mitä apuvälineet ovat?

Apuvälineet ovat laitteita ja ohjelmia, jotka auttavat hallitsemaan ja käyttämään eri päätelaitteita, kuten tietokoneita ja älypuhelimia, sekä välittävät tietoa sisällöistä. Apuvälineitä tarvitsevat ja käyttävät henkilöt, joilla on vaikeuksia käyttää tietotekniikkaa esimerkiksi aistivamman, sairauden tai kognitiivisten ongelmien takia.

Yksi esimerkki apuvälineistä ovat ruudunlukuohjelmat, jotka välittävät näytöllä näkyvää tietoa koneäänisenä luentana tai pistekirjoituksena pistenäytölle. Näkyvän sisällön lisäksi ruudunlukuohjelmat välittävät käyttäjälle myös koodimerkintöjä ja tietoa rakenteista, kuten otsikkotasoista tai kuvien vaihtoehtoisista teksteistä. Ruudunlukuohjelmia on useita erilaisia ja niiden toiminnassa on eroja.

Ymmärrettävyys on osa saavutettavuutta

Ota huomioon se, että tekemääsi asiakirjaa voivat koskea muutkin lait kuin laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Esimerkiksi hallintolaki edellyttää, että viranomaiset käyttävät asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Kun noudatat tässä oppaassa annettuja ohjeita, varmistat, että tekemäsi asiakirja on teknisesti saavutettava. Kun kirjoitat selkeää ja helposti ymmärrettävää tekstiä, varmistat, että mahdollisimman suuri joukko ymmärtää lukemansa. Yritä siis käyttää mahdollisimman selkeää yleiskieltä ja vältä erikoistermejä.

Kun haluat kirjoittaa selkeää kieltä, toimi seuraavasti:

 • Käytä tavanomaista ja ymmärrettävää sanastoa.
 • Käytä sivulauseita lauseenvastikkeiden sijaan.
 • Puhuttele lukijaa, ainakin jos annat lukijalle ohjeita.
 • Suosi aktiivimuotoisia verbejä ja selkeästi nimettyjä tekijöitä
 • Käytä asioiden välisiä suhteita ilmaisevia sanoja, esimerkiksi vaikka, jotta, koska, joten.
 • Kirjoita lyhenteet auki, kun niitä käytetään tekstissä ensimmäisen kerran.
 • Selosta uudet termit, kun ne esiintyvät ensimmäisen kerran.

Jos on mahdollista, pyydä jotakuta työtoveria lukemaan tekstisi läpi ja arvioimaan, kuinka helposti ymmärrettävä se on. Kielen sujuvuutta voit kokeilla myös itse lukemalla tekstisi ääneen. Jos jokin kohta tuntuu hankalalta lukea ääneen, kannattaa miettiä, voisiko kohtaa selventää.

Olemme keränneet ohjeistuksia saavutettavuuden toteuttamiseen. Tutustu lisää: