Erityiskäyttäjien huomioiminen

Tietoa, miksi erityiskäyttäjät kannattaa huomioida suunnittelussa.

Saavutettavuuden huomioimisesta hyötyy karkeasti arvioiden noin 1,5–2 miljoonaa ihmistä Suomessa.

Suomessa on paljon enemmän eriasteisista käyttöä haittavista toimimisesteistä kärsiviä ihmisiä, kuin yleisesti uskotaan. Monet sairaudet tai vammat vaikeuttavat verkkosisällön käyttöä pysyvästi tai tilapäisesti ja toimintaesteiden kirjo vaihtelee suuresti. Monella käyttäjällä on samanaikaisesti useita erilaisia toimimisesteitä.

Suomessa arvioidaan olevan noin 500 000 aikuista, joiden lukutaito on riittämätön. Riittämättömyydellä tarkoitetaan sitä, etteivät henkilöt kykene riittävästi ymmärtämään lukemaansa sisältöä, vaikka osaavat mekaanisesti lukea.

Palveluiden digitalisoitumisen ja itsepalvelujärjestelmien myötä nämä henkilöt joutuvat tilanteeseen, jossa eivät kykene saavuttamaan palveluita, joihin ovat oikeutettuja. Näiden puolen miljoonan käyttäjän lisäksi vielä suurempi joukko käyttäjiä hyötyy selkeästä kielestä. Verkkosivuilla ja palveluissa ymmärtämisen vaikeutta ja epävarmuutta esiintyy myös suurella joukolla keskivertokäyttäjiä, joilla ei ole mitään todettua käyttöä haittaavaa toimimisestettä.

Samalla tavoin voidaan todeta hyvän visuaalisen suunnittelun hyödyttävän myös ihmisiä, joilla ei ole todettua näkövammaa tai muuta toimimisestettä, esimerkiksi iäkkäitä ihmisiä.

Hyvä suunnittelu auttaa kaikkia käyttäjiä. Erityisen tärkeää se on liikkumis- ja toimimisesteisille käyttäjille.

Erityistarpeisten käyttäjien tarkkaa lukumäärää on vaikea esittää, sillä osalla toimintaa haittaavan esteen aste on lievä tai ei diagnosoitu, osalla käyttäjiä on useita erityistarpeita, joten eri vammaistyyppien määrää ei voi suoraan summata yhteen. Sama toimimiseste vaikuttaa yhtäaikaisesti useaan eri saavutettavuuden osa-alueeseen.

Erityistarpeisia käyttäjiä voi ryhmitellä esimerkiksi haittatyypin mukaan:

Näköön liittyvät haitat:mm. sokeat, näkövammaiset, heikkonäköiset, ikänäkö
Kuuloon liittyvät haitat:mm. kuurot, heikkokuuloiset
Muut havaitsemiseen liittyvät haitat:mm. lukihäiriöt, CP-vamma, autismi, keskushermoston sairaudet
Motoriset haitat:mm. CP-vamma, MS-tauti, Parkinson, aivovammat, reumasairaudet, korkea ikä
Kognitiiviset haitat, havaitseminen:mm. kehitysvamma, autismi, keskushermoston sairaudet, dyslexia
Kielelliset ja ymmärtämiseen liittyvät haitat:mm. kehitysvamma, autismi, puutteellinen lukutaito, korkea ikä, maahanmuuttajat

Tarkempaa tietoa erityistarpeisten käyttäjien huomioimisesta

Kuinka ottaa näköaistiin liittyvät rajoitteet huomioon?

Näköaistiin liittyvät rajoitteet

Kuinka ottaa kuuloaistiin liittyvät rajoitteet huomioon?

Kuuloaistiin liittyvät rajoitteet

Kuinka ottaa fyysiset ja motoriset rajoitteet huomioon?

Fyysiset ja motoriset rajoitteet
Kuva: Jussi Hellsten

Kuinka huomioida kielelliset ja kognitiiviset rajoitteet?

Kielelliset ja kognitiiviset rajoitteet