Beaktande av användare med särskilda behov

Information om varför det är bra att beakta användare med särskilda behov vid planeringen.

Grovt uppskattat finns det cirka 1,5–2 miljoner människor i Finland som har nytta av att tillgänglighet beaktas.

I Finland finns det mycket fler människor med försvårande funktionsnedsättningar på olika nivåer än man i allmänhet skulle tro. Många sjukdomar eller funktionsnedsättningar gör det svårare att använda webbinnehåll beständigt eller tillfälligt och funktionsnedsättningarnas grad varierar stort. Många användare har flera olika slags funktionsnedsättningar samtidigt.

Det uppskattas att det finns cirka 500 000 vuxna i Finlands som har otillräcklig läskunnighet. Med otillräcklighet avses att personer inte klarar av att förstå det de läser tillräckligt bra, även om de kan läsa mekaniskt.

I och med digitaliseringen av tjänster och självbetjäningssystem har de här personerna hamnat i en situation där de inte klarar av att få åtkomst till tjänster som de är berättigade till. Förutom dessa en halv miljon användare finns en ännu större grupp användare som har nytta av tydligt språk. Det förekommer även svårigheter att förstå och osäkerhet på webbsidor och i tjänster hos en stor grupp genomsnittsanvändare som inte har någon diagnostiserad funktionsnedsättning som försvårar användningen.

På samma sätt kan man konstatera att en bra visuell planering även gagnar personer som inte har en konstaterad synnedsättning eller annan funktionsnedsättning, till exempel äldre människor.

Bra planering hjälper alla användare. Särskilt viktig är den för användare med rörelse- och funktionsnedsättningar.

Det är svårt att presentera det exakta antalet användare med särskilda behov, eftersom en del har en funktionsnedsättande svårighet som är av liten grad eller inte är diagnostiserad och en del användare har flera särskilda behov, så det går inte att bara räkna ihop alla typer av funktionsnedsättningar. Samma funktionsnedsättning påverkar samtidigt flera olika delområden inom tillgänglighet.

Användare med särskilda behov kan exempelvis grupperas enligt svårighet:

Svårigheter anslutna till syn:bl.a. blindhet, synskada, synnedsättning, ålderssynthet
Svårigheter anslutna till hörsel:bl.a. dövhet, hörselnedsättning
Andra svårigheter anslutna till uppfattning:bl.a. läs- och skrivsvårigheter, CP-skada, autism, sjukdomar i det centrala nervsystemet
Motoriska svårigheter:bl.a. CP-skada, MS-sjukdom, Parkinson, hjärnskador, reumatiska sjukdomar, hög ålder
Kognitiva svårigheter, uppfattning:bl.a. intellektuell funktionsnedsättning, autism, sjukdomar i det centrala nervsystemet, dyslexi
Språkliga och förståelserelaterade svårigheter:bl.a. intellektuell funktionsnedsättning, autism, bristfällig läskunnighet, hög ålder, invandrare

Mer ingående information om hur man beaktar användare med speciella behov

Hur beaktar man synrelaterade begränsningar?

Synrelaterade begränsningar

Hur beaktar man hörselrelaterade begränsningar?

Hörselrelaterade begränsningar

Hur beaktar man fysiska och motoriska begränsningar?

Fysiska och motoriska begränsningar
Bild: Jussi Hellsten

Hur beaktar man språkliga och kognitiva begränsningar?

Språkliga och kognitiva begränsningar