Modul 1, Tjänstens mål

Modul 1

  • Identifiera tjänsternas viktigaste användargrupper och förstå deras behov.
  • Beställarens och leverantörens ansvar (upphandling, genomförande, testning). Vem definierar och äger tillgängligheten?
  • Praktiska synvinklar på upphandling och konkurrensutsättning.

Upphandling av tjänst, Helsingfors allmänna anvisningar

  • Kraven på tillgänglighet för upphandlade digitala tjänster fastställs per tjänst. Minimikravet är att tjänsten uppfyller kriterierna i standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) i enlighet med lagen (Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster).
  • Serviceproducenten är skyldig att visa att den levererade tjänsten uppfyller kraven i lagen (Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster). Verifieringen ska utföras av tredje part; leverantören kan inte själv auditera en tjänst som den levererar. Tjänstens lagenlighet verifieras enligt modul 6 i Helsingfors stads tillgänglighetsmodell, Tillgänglighetsauditering och upprättande av tillgänglighetsutlåtande. Tjänsten ska alltså testas och rapporteras manuellt. Verifieringen ingår i priset av den levererade tjänsten/beställningen.
  • Om man behöver göra ändringar i tjänsten på basis av den ovannämnda auditeringens resultat, är det leverantörens skyldighet att utföra nödvändiga ändringar på egen bekostnad tills tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven.
  • Sektorns/affärsverkets egna upphandlingsexperter hjälper med upphandlingsfrågor.

Mer information om upphandlingar finns i delen Tillgänglighet i upphandlingar.

Bra praxis för definition av tjänster.