Kognitiva och språkliga begränsningar

Tidning och telefon

Underlätta uppfattandet

Kognitiva och språkliga svårigheter samt olika slags inlärningssvårigheter är en betydande del av tillgängligheten. Problemen försvårar människans förmåga att förstå den information hon får och att lära sig nya saker. Problemen gör det svårare att förstå innehåll som man läser och lyssnar på.

Det är bra att uppmärksamma att sådana svårigheter inte nödvändigtvis påverkar personens intelligens. Det handlar om problem med sinnen och uppfattning.

På webbsidor kan kognitiva svårigheter beaktas genom att erbjuda personen innehåll i olika format. Att beakta kognitiva begränsningar gäller inte enbart innehållet utan även övrig planering av webbsidorna. Begränsningarna ska beaktas så att det är så användningen av webbplatsen är så tydlig som möjligt. Man får inte störa användaren med onödiga rörliga innehåll, bilder som skiftar eller animerat innehåll.

Eftersom kognitiva begränsningar kan omfatta svårigheter av mycket olika slag och grad, finns det många anvisningar för beaktande av dem. De olika anvisningarna hjälper var för sig olika användare i vissa avseenden. Det finns inga enskilda anvisningar som passar alla.

Kontrollera åtminstone följande:

 • Använd tydliga, diskreta färger.
 • Använd tydligt, bra standardspråk.
 • Använd inte metaforer, talesätt eller svåra uttryck.
 • Vänsterjustera texten, helst i en spalt.
 • Undvik understrykningar, fetstil och kursivering i texten.
 • Skriv inte texten med stora bokstäver.
 • Dela upp texten i korta, tydliga helheter med mellanrubriker, listor och bilder.
 • Uttryck endast en sak i en sats eller mening.
 • Stöd texten med bilder, symboler, videor eller ljudinspelningar.
 • Framhäv det mest betydelsefulla innehållet på sidan visuellt.
 • Länkar och funktioner som användaren kan välja ska vara informativa och begripliga.
 • Innehållet ska vara kort och enkelt.
 • Om det finns rörliga, skiftande eller blinkande innehåll på sidan, kan användaren ta bort eller stopp allt sådant.
 • Visa upp tips och anvisningar för användaren så att alla funktioner kan förutses enkelt.
Illustrerande bild, texterna på bilden endast på finska.

Språkliga begränsningar

Det enklaste sättet att förhindra språkliga begränsningar är en bra innehållsproduktion och ett tydligt språk. Denna begränsning berör en mycket stor användargrupp. En del av användarna finns i denna grupp på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. I samma kategori finns dock personer som inte har eller inte kan visas ha någon funktionsnedsättning. Användare med ett främmande språk som modersmål behöver tydlig svenska och har nytta av ett tydligt språk.

Det uppskattas att det finns cirka 500 000 personer i Finland som behöver klarspråk. Det finns dock en betydligt större grupp som har nytta av innehåll på klarspråk.

I själva verket finns det en stor del personer som har svenska som sitt modersmål som har nytta av ett tydligt språk. Till exempel kan kansli-, myndighets- eller administrationsspråk innehålla termer och begrepp som alla inte förstår tillräckligt eller på samma sätt.

Ju svårare eller viktigare saken är som man informerar folk om, desto tydligare måste man uttrycka den.

Feltolkning av ett innehåll är inte läsarens fel, utan författarens!

Kontrollera åtminstone följande:

 • Man använder ett tydligt språk och begripliga uttryck i innehållet.
 • Man använder inga facktermer från förvaltningsområdet utan allmänspråkliga ord.
 • Alla termer som behövs för att förstå innehållet förklaras i början av eller löpande i texten.
 • I texten redogör man för en sak i taget i texten.
 • Saker redogörs i en logisk ordning.
 • Man uttrycker saker kort.
 • Man använder listor och en tydlig styckesindelning i texten för att förtydliga saker.
 • Svåra saker åskådliggörs med exempel.
 • I innehållet finns bilder eller diagram som stöder och bistår texten.
 • Texten har tillräckligt med mellanrubriker som beskriver sakinnehållet på ett bra sätt.
Illustrerande bild, texterna på bilden endast på finska.