Krav för publikationer på WCAG-nivå AA

Anvisningar för att uppnå nivå AA i riktlinjerna WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Möjlig att uppfatta

Innehåll ska kunna ses eller höras av alla

Bilder och annat innehåll som inte är text

Alla bilder och innehåll som inte presenteras i textformat har ett motsvarande innehåll som kan läsas som text. Detta kan finnas i innehållstexten eller som alt-attribut för bilder.

Audio och video (förhandsinspelad)

Innehåll i förhandsinspelade videor och ljudinspelningarna (ej livesändningar) är förutom ljudformat även tillgängliga i läsbar form.

Textning av videor (förinspelade)

Förinspelade videor har förutom ett ljudspår även textning för personer med hörselnedsättning.

Textversion eller alternativ framställning för ljudspår (förinspelat)

Man framställer innehållet i videor, där ljudet är en del av informationen, även på ett alternativt sätt, till exempel som en läsbar text.

Innehållets struktur och framställning

Man skapar sidornas innehåll med HTML-element på ett sätt som är logiskt och tydligt för användaren.

Innehållets ordning

Innehållets ordning är logisk och vettig för att göra innehållet begripligt.

Uppfatta innehåll sensoriskt

Alla användargränssnittets objekt; knappar, listor, länkar och aktiva element för användare skapas visuellt så att de är lätta att uppfatta och begripa.

Användning av färger

Innehållets innebörd får inte baseras på enbart användningen av färger. En färg får inte vara det enda som ger betydelse för val, objekt eller exempelvis fel.

Automatisk uppspelning av ljudfiler

Ställ inte in ljudfiler så att de spelas upp automatiskt när webbsidan laddas. Det ska finnas synbara kontroller för uppspelning av ljud som är längre än 3 sekunder. Med hjälp av dessa kan användaren stoppa eller avbryta uppspelningen av ljudet samt justera ljudnivån.

Textning av direktsändningar (livesändningar)

Man erbjuder textning som ett synkroniserat alternativt medium för direktsända ljudinnehåll, till exempel som en text som visas upp samtidigt med ljudet.

Beskrivning av ljudinnehåll (förinspelat)

Innehållet i ett ljudspår kan också läsas på webbsidan.

Kontrast mellan text och bakgrund (minimum)

Kontrastvärdet mellan text och bakgrund är minst 4,5:1. Texter i olika storlekar har olika slags kontrastkrav. Kontrollera kontrasten med ett lämpligt kontrastkontrollverktyg eller en webbtjänst (till exempel https://webaim.org/resources/contrastchecker/).

Skala text och innehåll

Innehållet ska kunna skalas minst 200 procent utan att webbsidans struktur eller funktionalitet bryts.

Presentera inte text som bildfiler på sidor

Använd inte bilder för att visa text eller som ersättning för text.

Hanterbar

Enkelt användbart innehåll och funktionalitet med all teknik

Använda webbsidan med tangentbord

Innehållet ska vara tillgängligt genom att endast använda tangentbord. Inget innehållselement ska kräva att man använder en mus eller annat pekdon för att få tillgång till det.

Undvik tangentbordsfällor

Det innehåll som man fått tillgång till med tangentbordet ska också kunna lämnas med hjälp av tangentbordet. En tangentbordsfälla är ett inbäddat innehåll, varifrån man inte kan komma tillbaka till webbsidans huvudnivå med hjälp av tangentbordet.

Flexibilitet för tidsbegränsade funktioner

Vid tidsbegränsade funktioner ska användaren har minst ett av följande alternativ: stänga av klockan (räknaren), justera tidsbegränsningens längd, be om förlängning när tiden är slut. Undantag är vissa händelser i realtid och tidsgränser som är längre än 20 timmar.

Pausa, stoppa, dölja rörligt eller uppdaterat innehåll

Användaren ska kunna kontrollera innehåll som rör sig, blinkar, rullar eller uppdateras av sig själv. Användaren ska kunna pausa, stoppa eller dölja sådant innehåll.

Inget flimrande innehåll

Inget innehåll får blinka/flimra mer än tre gånger under en ensekundsperiod.

Snabblänkar till början av webbsidan

Lägg till snabblänkar direkt till navigeringen och innehållet på webbsidorna. Gör det möjligt för användaren att förflytta sig direkt till det innehåll hen behöver och hoppa över element som upprepas på sidorna.

Webbsidans titel

Sidan ska ha en beskrivande titel (title). Titeln ska beskriva innehållet eller innebörden.

Elementens navigeringsordning (focus)

Navigeringen mellan element sker i en logisk ordning när man använder tangentbordet. Ordningen på elementen ska vara vettig med tanke på innehållet eller funktionaliteten.

Visa syftet med länkar i innehållet på webbsidan

Syftet med varje länk i sidans innehåll ska framgå av länkens text och rubricering.

Skapa alternativa sätt att hitta innehåll på webbplatsen

Erbjud flera alternativa sätt att hitta innehåll på webbplatsen; navigering, webbkarta, sökning eller dylikt.

Mellanrubriker och formulärrubriker ska beskriva innehåll och innebörd

Använd tydliga och beskrivande rubriktexter för att beskriva ämnets innehåll samt inmatsfälten i formulär.

Visa aktiva element genom att framhäva dem visuellt (focus)

Kontrollera att ett element som aktiveras med tangentbord kan uppfattas och urskiljas tydligt från webbsidans övriga element. Visa ett aktivt element med CSS-stilarnas attribut focus.

Begriplig

Innehåll och funktionalitet ska vara begripligt

Visa språket för webbsidans innehåll

På webbsidorna har man placerat ett lang-attribut i HTML-rotelementet för att visa språket för innehållet på sidan.

Val av formulärfält

Elementet ändrar inte webbsidans innehåll när det blir aktivt.

Formulärfältens innehåll, ändring av innehåll

Webbsidans innehåll får inte ändras när innehållet i formulärfältet ändras, om man inte har berättat för användaren att detta kommer att ske.

Uttrycka fel

När man upptäcker ett fel i den automatiska granskningen av inmatning, ska man tydligt visa inmatningsfältet med felet och beskriva felet för användaren på ett begripligt sätt.

Rubricering för webbsidor som ber användaren om uppgifter samt handledning av användaren

På sidor eller delar av en sida, där användaren förutsätts mata in uppgifter, ska man rubricera fälten tydligt och handleda användaren i att ange rätt uppgifter.

Språk för del av sida ska meddelas om det avviker från webbsidans standardspråk

Berätta för användaren om språket för en del av sidan ändras.

Enhetlig navigering

Skapa navigeringen på samma sätt och på samma plats på alla webbsidor.

Enhetligt utseende för element och användargränssnittets komponenter

Utforma användargränssnittets element, funktioner som användaren aktiverar, såsom länkar, och övriga element på ett enhetligt sätt på hela webbplatsen. Använd alltid hjälpsymboler och dylikt i samma betydelse.

Anvisningar för att korrigera fel

Om användaren fyller i ett formulärfält felaktigt, visa ett tydligt felmeddelande och föreslå rätt sätt att korrigera felet. Använd exempel.

Förebygga fel (juridiska, ekonomiska, övriga)

Minimera möjliga fel vid inmatning av alla slags uppgifter (särskilt känsliga). Ge användaren en möjlighet att kontrollera att hen gett rätt uppgifter samt vid behov korrigera dem.

Robust

Webbplatsen ska fungera med olika dataterminaler och hjälpmedel

Sidornas struktur och hur innehållet formas i webbläsaren (parse)

Använd felfri HTML-kod. Webbsidornas HTML-elementstrukturer och attribut som används ska följa det användningssätt som fastställs av specifikationerna för dem.

Rätt användning av attributen name, role och value

Lägg till attribut som kan läsas med program till användargränssnittselementen (till exempel formulärfält och länkar) för webbläsare och skärmläsare. Följ tillämpliga anvisningar för att använda dessa attribut.