Modul 6, Tillgänglighetsauditering och upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Modul 6

 • I tillgänglighetsauditeringen utvärderas hur tillgängliga tjänsterna är som helhet, mer omfattande än enskilda komponenter eller användningsstigar.
 • Auditeringen baserar sig på de krav som lagstiftningen ställer. Som verktyg används bland annat WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidelines).
 • Auditering i enlighet med tillgänglighetsmodellen ger ett uppdaterat tillgänglighetsutlåtande som uppfyller kraven i lagen.

Mall för tillgänglighetsutlåtande

Lagen förpliktigar Helsingfors stad att producera tillgängliga digitala tjänster

I Finland gäller Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Finansministeriet, 1.4.2019), som baseras på EU:s tillgänglighetsdirektiv. Den förpliktigar myndigheter, såsom Helsingfors stad, att genomföra alla offentliga digitala tjänster (webbsidor, mobilapplikationer) på ett tillgängligt sätt. Lagen fastställer tillgänglighetens tekniska och visuella genomförande som kriterier, som tjänsten ska uppfylla. Dessa kriterier baseras på den internationella tillgänglighetsstandarden (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines).

Web Content Accessibility Guidelines

WCAG-standarden sätter upp en grupp kriterier som används för att utvärdera tjänstens tillgänglighet. Kriterierna är konkreta krav huvudsakligen avseende det tekniska och visuella genomförandet, som ligger på nivån A, AA eller AAA i standarden. Lagen förutsätter att den offentliga sektorns tjänster ska uppfylla WCAG:s nivå AA, emellertid på så sätt att AA-kriteriet 1.2.4, ”Textbeskrivningar (direktsända)”, inte behöver uppfyllas.

I lagen finns även några krav som inte ingår i WCAG, såsom kravet på att tjänsten ska vara informationssäker och prestationsduglig. I praktiken testas tillgängligheten i tjänster som producerats av Helsingfors stad dock utifrån WCAG-standarden, eftersom tillgänglighetsutlåtandet som förutsätts i lagen baseras även på uppfyllandet av WCAG-kriterierna.

Tillgänglighetsauditering och upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Varje tjänst som Helsingfors stad publicerar ska innehålla ett tillgänglighetsutlåtande som förutsätts enligt lagen (länk ovan). Utlåtandet är offentligt och det ges för kännedom till tjänstens användare. I utlåtandet beskriver man bland annat status för tjänstens tillgänglighet – eventuella brister och avvikelser i den samt information om åtgärdsplaner – samt erbjuder en kanal som användarna kan använda för att ge respons om tjänstens tillgänglighet. Närmare uppgifter om utlåtandets lagstadgade innehåll finns på webbplatsen för den ansvariga myndigheten, Regionförvaltningsverket (RFV) (www.tillganglighetskrav.fi).

I Helsingfors tillgänglighetsmodell innebär tillgänglighetsauditering en testning där man konstaterar och rapporterar hur tjänsten uppfyller kraven i WCAG-standarden. Utifrån auditeringen ska man kunna producera ett tillgänglighetsutlåtande för tjänsten. Auditeringsrapportens innehåll tas upp mer ingående senare i detta dokument.

Om auditeringen beställs från en extern leverantör, ska man i avtalet komma överens om vem som upprättar tillgänglighetsutlåtandet. Modellen rekommenderar att auditören producerar utlåtandet i samarbete med tjänstens ägare, vars sakkunskap om tjänstens bakgrund, begränsningar och vidareutvecklingsplaner är till hjälp när man utformar utlåtandet.

Länkar till Papunets kontrollista
https://papunet.net/saavutettavuus/pa-svenska/

Leverantören ska känna till metoderna. Det kan göras som ett eget arbete, om man har tillgång till personer som har bra kunskaper inom WCAG och hjälpmedel.

Beställning av tillgänglighetsauditering

Tillgänglighetsauditeringens leverantör ansvarar för valet av vilka verktyg och metoder som används vid testningen samt deras lämplighet för testning av överensstämmelse med WCAG. Beställaren behöver inte kunna specificera testningsprocessens expertarbetsdelar, om hen inte uttryckligen vill göra det.

Leverantören har således även ansvar för att skaffa nödvändiga uppgifter för att säkerställa omfattningen av tjänstens testning. Sådana uppgifter är till exempel vilka delar i tjänsten som kräver inloggning men som är öppna för offentligheten och om eventuella dokument, såsom PDF-dokument, på webbsidorna också ingår i auditeringen eller om de till exempel ingår i någon annan testningsprocess.

Närmare uppgifter om vilka dokument- och medieinnehåll samt organisationens internetsystem omfattas av tillgänglighetslagstiftningen finns på RFV:s webbsida (www.tillganglighetskrav.fi). Närmare uppgifter läggs också till i tillgänglighetsmodellens anvisningar under mars 2021.

Rapportering av tillgänglighetstestningens resultat

Som ett resultat av tillgänglighetsauditeringen levererar man en rapport till beställaren, där man berättar vilka delar av tjänsten som inte uppfyller WCAG-kriterierna.

Man behöver inte specificera varje enskild WCAG-överträdelse, om överträdelsen upprepar en redan rapporterad förekomst. Å andra sidan räcker det att rapporten innehåller information om i vilka delar av tjänsten WCAG-överträdelsen upprepas. En observerad brist kan till exempel gälla ett element som alltid upprepas på en viss sidbas, varvid man inte behöver räkna upp varje enskild sida där elementet förekommer, utan det räcker med informationen om att problemet upprepas överallt där elementet används i tjänsten.

Åtminstone följande WCAG-överträdelser som markerats som krav ska rapporteras: De uppgifter som markerats som rekommenderade behöver inte rapporteras.

 • Krav: Var överträdelsen förekommer i tjänsten. Rekommendation: Skärmdump som visar företeelsen i tjänsten bifogas till rapporten.
 • Krav: Vilken eller vilka WCAG-kriterier den observerade bristen är kopplad till.
 • Krav: WCAG-kriteriet klassificeras enligt inverkan. Parametern är hur betydande tillgänglighetsproblemets inverkan är på tjänstens användare. Syftet med kategoriseringen är att hjälpa tjänstens ägare att prioritera eventuella åtgärds- och vidareutvecklingsarbeten enligt hur tjänstens faktiska tillgänglighet förbättras effektivast. Kategorierna är: Kritisk, betydande och ringa.
  • Kritisk tillgänglighetsbrist: Problemet kan helt och hållet hindra en del av tjänstens användare att genomföra tjänstens funktioner. Till exempel om man inte kan öppna språkmenyn i sidans bannerdel med tangentbordsläsning, är bristen (WCAG 2.1.1) kritisk.
  • Betydande tillgänglighetsbrist: Problemet försämrar tjänstens användbarhet särskilt för grupper med särskilda behov, men hindrar den inte nödvändigtvis. Om tjänsten till exempel producerar ett tillkännagivande på sidan, som berättar att användaren har fått ett oläst meddelande och tillkännagivandet inte förmedlas till det tekniska hjälpmedlet som ett live-, status- eller alert-meddelande, men tillkännagivandet kan ändå hittas på sidan (WCAG 4.1.3), är det fråga om en betydande, men inte kritisk brist.
  • Ringa tillgänglighetsbrist: Problemet uppfyller inte WCAG-kriterierna och omfattas således av tillgänglighetslagen, men det har en mild inverkan på användbarheten. Om man till exempel behöver precisera eller förtydliga rubriker som används på webbplatsen, kan det vara en överträdelse mot kriteriet WCAG 2.4.6, vars inverkan är rätt så liten.
 • Krav: I rapporten ska man verbalt beskriva på vilka grunder den rapporterade bristen bryter mot WCAG-kriterierna. I praktiken ska läsaren av beskrivningen kunna förstå hur problemet förekommer och varför förekomsten inte uppfyller det anvisade kriteriet. Således räcker det inte enbart med en lista eller tabell (kriteriet uppfylls inte/uppfylls) över WCAG-överträdelserna.
 • Rekommendation: Rapporten bör även ge ett åtgärdsförslag för varje rapporterade tillgänglighetsbrist. För beställarens del kan åtgärdsförslag och -anvisningar vara ytterst användbara, i synnerhet om beställaren ännu inte har tillgång till en tillräcklig tillgänglighetskännedom som erbjuds utvecklarna.
 • Rekommendation: I uppdraget inkluderar man en genomgång av rapporten tillsammans med testningens beställare och leverantör. Under rapportverkstaden har beställaren möjlighet att fråga om och diskutera registrerade observationer och bland annat vilka åtgärdssätt som bäst passar för respektive situation.

Ursprunglig version: Tero Pesonen
Skapad: 4.3.2021