Tillgänglighet i visuell planering

Hur beaktar man tillgänglighet i visuell planering?

På den här sidan har vi listat saker att beakta inom visuell planering som påverkar tillgängligheten.

Layout för innehållet på sidan

 • Är innehållet på sidan uppdelat i tydliga, logiska helheter, som kan presenteras med HTML-strukturelement?
 • Är innehållets ordning logisk och visuellt enkel att uppfatta på alla olika stora skärmar?
 • Är avståndet mellan elementen tillräckligt för att skilja dem åt?
 • Är avståndet mellan sammanhörande element tillräckligt litet för att visa att innehållen hör ihop?
 • Kan innehållselement med olika betydelsenivå skiljas åt visuellt?
 • Följer placeringen av elementen allmänt bekanta planeringslösningar?
 • Är placeringen av elementen enhetlig på alla sidor?

Färger och kontraster

 • Färgerna som används är tydliga och åtskiljbara (från varandra).
 • Färgerna är inte grällt starka.
 • Färgerna skiljer sig från varandra även vid olika former av färgblindhet.
 • Kontrasten mellan förgrunden och bakgrundsfärgerna är tillräcklig.
 • Länkarna skiljer sig även visuellt från den övriga texten, inte bara med färg.
 • Aktiva element (focus) framhävs visuellt när webbplatsen används med tangentbord.
 • Ingen information visas inte enbart med färg.

Typografi

 • Teckensnittet som används är tydligt och lättläst.
 • Teckenstorleken som används är tillräckligt stor.
 • Textstyckenas radlängd överskrider inte 80 tecken.
 • Radavståndet är minst 1,5 gånger teckenstorleken.
 • Avståndet mellan stycken är minst 2 gånger teckenstorleken. Kontrasten mellan textens och bakgrundens färger är minst 4,5 för normal text och 3 för stor text.
 • Texten är jämn i vänstra kanten. Alla HTML-rubriknivåer har beaktats i planeringen.

Bilder och ikoner

 • Om bilderna har bildtext, presenteras den tydligt i samband med bilden.
 • Dekorativa bilder och ikoner har ett syfte och är informativa.
 • De valda bilderna tjänar sitt syfte och är funktionella både till sitt innehåll och sin färgvärld (även för färgblinda i mån av möjlighet).

Formulär

 • Alla formulärfält har en titeltext som alltid är synlig.
 • Formulärfältens titlar beskriver inmatningsfältets innehåll.
 • Avståndet mellan titeln och inmatningsfältet visar att de hör ihop.
 • Formulärets knappar är tydligt placerade i anslutning till formuläret eller funktionen.
 • Formulärets felmeddelanden skiljer sig visuellt och felaktig information markeras tillräckligt.
 • Meddelandet om att formuläret har skickats är framträdande och tydligt markerat.