Saavutettavuus visuaalisessa suunnittelussa

Kuinka ottaa saavutettavuus huomioon visuaalisessa suunnittelussa?

Tälle sivulle on listattu saavutettavuuteen vaikuttavia visuaalisen suunnittelun huomioita.

Sivun sisällön asettelu (layout)

 • onko sivun sisältö jaettu selkeisiin, loogisiin kokonaisuuksiin, jotka voidaan esittää HTML- rakenne-elementeillä.
 • onko sivun sisällön järjestys looginen ja visuaalisesti helposti hahmotettavissa kaikissa erikokoisissa näytöissä
 • onko elementtien välinen etäisyys riittävä erottamaan ne toisistaan
 • onko yhteenkuuluvien elementtien etäisyys riittävän pieni osoittamaan sisältöjen kuuluvan yhteen
 • onko merkitykseltään eritasoiset sisältöelementit myös visuaalisesti erotettavissa
 • noudattaako elementtien sijoittelu yleisiä totuttuja suunnitteluratkaisuja
 • onko elementtien sijoittelu yhdenmukainen kaikilla sivuilla

Värit ja kontrastit

 • ovatko käytetyt värit selkeitä ja (toisistaan) erottuvia
 • värit eivät ole räikeän voimakkaita
 • värit erottuvat toisistaan myös värisokeuden eri muodoissa
 • edusta ja taustavärien keskinäinen kontrasti on riittävä
 • linkit erottuvat muusta tekstistä myös visuaalisesti, ei pelkällä värillä
 • aktiivinen (focus) elementti on visuaalisesti korostettu, kun sivustoa käytetään näppäimistöllä
 • mikään informaatio ei ole osoitettu pelkästään värillä

Typografia

 • käytetty kirjasintyyppi on selkeä ja helppolukuinen
 • käytetty kirjasinkoko on riittävän suuri
 • tekstikappaleiden rivipituus ei kasva yli 80 merkin mittaiseksi
 • riviväli on vähintään 1,5 kertaa kirjasinkoko
 • kappaleväli on vähintään 2 kertaa kirjasinkoko – tekstin ja taustan värien keskinäinen kontrasti on normaalille tekstille vähintään 4,5 ja suurelle tekstille 3
 • teksti on tasattu vasempaan reunaan – kaikki HTML-otsikkotasot huomioitu suunnittelussa

Kuvat ja kuvakkeet

 • jos kuvilla on kuvateksti, se on esitetty selkeästi kuvan yhteydessä
 • koristelutarkoituksessa olevat kuvat ja kuvakkeet ovat hyödyllisiä ja informatiivisia
 • valitut kuvat palvelevat tarkoitustaan ja ovat sisällöltään sekä värimaailmaltaan toimivia (myös värisokeille mikäli mahdollista)

Lomakkeet

 • kaikilla lomakekentillä on otsikkoteksti, joka on aina näkyvissä
 • lomakekenttien otsikot ovat syötekentän sisältöä kuvaavia
 • otsikon ja syötekentän keskinäinen etäisyys osoittaa niiden yhteenkuuluvaisuuden
 • lomakkeen painikkeet on sijoitettu selkeästi lomakkeen tai toiminnon yhteyteen
 • lomakkeiden virheilmoitukset ovat visuaalisesti erottuvia ja virheellinen tieto korostettu riittävästi
 • lomakkeen lähettämisen jälkeinen onnistumisviesti erottuva ja selkeästi korostettu