Etusivu

Silmä, näppäimistö, aivot, näytöt
WCAG ohjeiston saavutettavuuden tavoitteet: Silmä: havaittavuus, näppäimistö: hallittavuus, aivot: ymmärrettävyys, Näyttö: toimintavarmuus

Tämä on Helsingin saavutettavuusmallin verkkosivusto. Saavutettavuusmalli on kaupungin kehittämä kokoelma menetelmiä ja ohjeita, joiden avulla Helsinki pyrkii tuottamaan saavutettavia, helppokäyttöisiä ja sitä kautta tehokkaita palveluja. Malli on avoin ja sen sisällöt ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Toistaiseksi ohjelmistokehittäjien osuus on vain englanniksi.

Saavutettavuus on iloinen asia!

Tutustu saavutettavuusmallin moduleihin:

Moduuli 1: Palvelun tavoitteet

 • Palvelun keskeisimpien käyttäjäryhmien tunnistaminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen
 • Tilaajan ja toimittajan vastuut (hankinta, toteutus, testaus). Kuka saavutettavuuden määrittää ja omistaa?
 • Käytännön näkökulmia hankintaan ja kilpailutukseen

Lue lisää Palvelun tavoitteet moduulista

Moduuli 2: Käyttötapaukset

 • Käyttötapaukset kuvaavat, mitä tehtäviä palvelun käyttäjät palvelulta tarvitsevat ja miten nämä tehtävät palvelussa suoritetaan.
 • Hyvin laaditut käyttötapaukset ohjaavat käyttöliittymäsuunnittelua. Niiden avulla palveluun ei kerry turhia toimintoja ja sisältöjä.
 • Käyttötapaukset ovat keskeisiä myös onnistuneessa saavutettavuuden käyttäjätestauksessa.

Lue lisää Käyttötapaukset moduulista

Moduuli 3: Ohjelmistomäärittely

 • Määrittelyvaiheessa varmistetaan, että palvelun visuaalinen ja tekninen rakenne toimivat yhteen tavalla, joka mahdollistaa saavutettavan koodin vaivattoman tuottamisen.
 • Työkaluina ovat mm. kns. rautalankamallit ja interaktiiviset käyttöliittymäprotot.
 • Helsinki Design System (HDS) tarjoaa kirjastokomponenttien rajapinnan, joka tulee huomioida jo määrittelyvaiheessa.

Lue lisää moduulista Ohjelmistomäärittely

Moduuli 4: Toteutus ja ohjelmistotestaus

 • Työvaiheessa toteutetaan (koodataan) sekä testaan palvelun tekniset ratkaisut, kuten käyttöliittymäkomponentit ja sivujen rakenne. Määrittelyä ja käyttötapauksia iteroidaan tarpeen mukaan.
 • Palvelun visuaalinen ilme luodaan koodauksen ja määrittelyn kanssa yhdessä, ei koskaan niistä erillään.
 • Helsinki Design System (HDS) tarjoaa valmiita, uudelleenkäytettäviä kirjastokomponentteja ja toteutuksen ohjeita, joilla saavutettavuus varmistuu helpommin.

Lue lisää moduulista Toteutus ja ohjelmistotestaus

Moduuli 5: Saavutettavuuden käyttäjätestaus

 • Miten palvelun saavutettavuutta voidaan arvioida ja parantaa erityiskäyttäjillä tehtävän käyttäjätestauksen avulla?
 • Mitä käytännön eroja ja huomioita erityiskäyttäjillä toteutettavaan testaukseen liittyy?
 • Kaupunginlaajuisten, yhdenmukaisten testauskäytäntöjen soveltaminen

Lue lisää moduulista Saavutettavuuden käyttäjätestaus

Moduuli 6: Saavutettavuusauditointi ja saavutettavuusselosteen laatiminen

 • Saavutettavuusauditoinnissa palvelun saavutettavuutta arvioidaan kokonaisuutena yksittäisiä komponentteja tai käyttöpolkuja laajemmin.
 • Auditointi perustuu lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Työkaluna on mm. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) -kriteeristö.
 • Saavutettavuusmallin mukainen auditointi tuottaa ajantasaisen, lain edellyttämän saavutettavuusselosteen.

Lue lisää moduulista Saavutettavuusauditointi ja saavutettavuusselosteen laatiminen

Moduuli 7: Ylläpito ja julkaisun jälkeinen kehitys

 • Saavutettavuus tulee huomioida suunnitellusti myös julkaisun jälkeen, kun palveluun tuotetaan sisältöä tai sitä kehitetään edelleen.
 • Minkälaista hyötyä testaustyökalauista voidaan saada palvelun saavutettavuuden seurannassa ja ylläpidossa?
 • Mitä tulee huomioida, kun olemassa olevaa palvelua päätetään laajentaa, uudistaa tai muuten kehittää?

Lue lisää moduulista Ylläpito ja julkaisun jälkeinen kehitys

Moduuli 8: Koulutus ja saavutettavuusosaamisen jakaminen

 • Saavutettavuusmalli tarjoaa valmiita koulutussisältöjä, jotka on suunnattu sekä koko kehitysorganisaatiolle että tietyille ammattiryhmille.
 • Saavutettavuusosaamista ei voi nykymuotoisessa palvelukehityksessä jättää pelkästään koulutuksen varaan. Saavutettavuutta opitaan parhaiten itse tekemällä.
 • Tässä tärkeänä apuna on koko organisaation laajuinen oppiminen, jossa hyvät käytännöt ja ongelmanratkaisutavat tuodaan johdonmukaisesti kaikkien kehitystiimien käyttöön.

Lue lisää moduulista Koulutus ja saavutettavuusosaamisen jakaminen

Moduuli 9: Verkkoon kirjoittaminen ja julkaiseminen

 • Saavutettavuutta tukeva otsikointi, linkit ja kirjoitustyyli
 • PDF-asiakirjojen saavutettavuusvaatimukset
 • Asiakirjojen julkaisuprosessin mukauttaminen saavutettavuusvaatimukset huomioivaksi

Lue lisää moduulista Verkkoon kirjoittaminen ja julkaiseminen

Kommentoi saavutettavuusmallia