Kognitiiviset ja kielelliset rajoitteet

Sanomalehti ja phelin Kuva: Jussi Hellsten

Hahmottamisen helpottaminen

Kognitiiviset ja kielelliset vaikeudet sekä erilaiset oppimisvaikeudet ovat merkittävä osa saavutettavuutta. Haitat vaikeuttavat ihmisen kykyä ymmärtää saamaansa tietoa ja oppia uutta. Haitta vaikeuttaa sekä luetun että kuullun sisällön ymmärtämistä.

Kannattaa huomioida, että tällaiset haitat eivät välttämättä vaikuta ihmisen älykkyyteen. Kyse on aistien ja hahmottamisen ongelmista.

Verkkosivuilla kognitiiviset haitat voidaan huomioida tarjoamalla henkilölle sisältöä erilaisissa muodoissa. Kognitiivisten rajoitteiden huomioiminen ei koske ainoastaan sisältöä vaan myös muuta verkkosivujen suunnittelua. Rajoitteet tulee huomioida siten, että sivuston käyttö on mahdollisimman selkeää. Käyttäjää ei saa häiritä tarpeettomasti liikkuvilla sisällöillä, vaihtuvilla kuvilla tai sisällön animaatioilla.

Koska kognitiiviset rajoitteet voivat liittyä hyvin erilaisiin ja asteisiin haittoihin, niiden huomioimiseksi on monia ohjeita, jotka avustavat jokainen joltain osin osaa käyttäjiä. Yhtä kaikille soveltuvaa ohjetta ei ole.

Tarkista ainakin nämä:

 • Käytä selkeitä, hillittyjä värejä.
 • Käytä selkeää, hyvää yleiskieltä.
 • Älä käytä kielikuvia, sanontoja tai vaikeita ilmaisuja.
 • Tasaa teksti vasemmalle, mieluiten yhteen palstaan.
 • Vältä alleviivauksia, lihavointia ja kursiivia tekstissä.
 • Älä kirjoita tekstiä isoilla kirjaimilla.
 • Teksti on paloiteltu lyhyiksi, selkeiksi kokonaisuuksiksi käyttäen väliotsikoita, listoja, kuvia.
 • Ilmaise vain yksi asia lauseessa tai virkkeessä.
 • Tue tekstiä kuvilla, symboleilla, videoilla tai ääninauhoitteilla.
 • Korosta sivun merkittävin sisältö visuaalisesti.
 • Linkit ja käyttäjän valittavissa olevat toiminnot ovat informatiivisia ja ymmärrettäviä.
 • Sisältö on lyhyttä ja yksinkertaista.
 • Jos sivulla on liikkuvia, vaihtuvia tai vilkkuvia sisältöjä voi käyttäjä poistaa tai pysäyttää kaiken tällaisen.
 • Käyttäjälle esitetään vihjeitä ja ohjeita siten, että kaikki toiminnot ovat helposti ennakoitavissa.

Kielelliset rajoitteet

Kielelliset rajoitteet ovat helpoiten ehkäistävissä hyvällä sisällön tuotannolla ja selkeällä kielellä. Tämä rajoite koskee hyvin suurta joukkoa käyttäjiä. Osa käyttäjistä sijoittuu tähän ryhmään sairauden tai vamman vuoksi. Samaan kategoriaan kuuluu kuitenkin henkilöitä, joilla ei ole eikä voida osoittaa olevan mitään vammaa. Syntyperältään vieraskieliset käyttäjät tarvitsevat selkeää suomen kieltä ja hyötyvät selkeästä kielestä.

On arvioitu, että Suomessa on noin 500 000 henkilöä, jotka tarvitsevat selkokieltä. Selkeän kielen sisällöstä hyötyy kuitenkin huomattavasti suurempi joukko.

Todellisuudessa hyvin suuri osa äidinkielenään suomea puhuvista henkilöistä hyötyy selkeästä kielestä. Esimerkiksi virkakieli, viranomaistoiminnassa tai hallinnossa käytetty kieli voi sisältää termejä ja käsitteitä, joita kaikki eivät ymmärrä riittävästi tai samalla tavoin.

Mitä hankalammasta tai mitä tärkeämmästä asiasta ihmiselle viestitään, sitä selkeämmin asiat on ilmaistava.

Sisällön väärintulkinta ei ole lukijan vaan kirjoittajan virhe!

Tarkista ainakin nämä:

 • Sisällössä on käytetty selkeää kieltä ja ymmärrettäviä ilmaisuja.
 • Sisällössä ei käytetä hallinnonalan erikoistermistöä vaan yleiskielisiä sanoja.
 • Kaikki asian ymmärtämiseksi tarvittavat termit on selostettu tekstin alussa tai edetessä.
 • Tekstissä selostetaan yksi asia kerrallaan.
 • Asiat on selostettu loogisessa järjestyksessä.
 • Asiat on ilmaistu lyhyesti.
 • Tekstissä käytetään asioita selkeyttämään listoja ja selkeää kappalejakoa.
 • Vaikeita asioita on havainnollistettu esimerkeillä.
 • Sisällössä on tekstiä tukevia ja avustavia kuvia tai kaavioita.
 • Tekstissä on riittävästi asiasisältöä hyvin kuvaavia väliotsikoita.