Saavutettavuusselosteesta syvällisemmin

Saavutettavuusselosteen vaatimukset

Selostetta määrittävät säädökset

Saavutettavuusseloste ei ole mikä tahansa EU:n ja komission edellyttämä dokumentti, vaan direktiivissä ja komission täytäntöönpanomääräyksessä sekä Suomen paikallisessa laissa on tarkat määräykset siitä, mitä selosteen tulee sisältää, miten sisältö tulee varmistaa ja miten se tulee julkaista.

Direktiivi verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

Vaatimukset perustuvat EU Direktiiviin (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta, joka on annettu 26.10.2016.

Artiklassa 7 (Lisätoimenpiteet) säädetään saavutettavuusselosteesta. Direktiivi asettaa selosteelle seuraavat vaatimukset:

 • selosteen on oltava ajantasainen, yksityiskohtainen, ymmärrettävä ja selkeä
 • seloste on annettava saavutettavassa muodossa
 • seloste julkaistaan asiaankuuluvalla verkkosivustolla
 • seloste tulee olla saatavilla jokaiselta sivulta esimerkiksi ylä- tai alatunnisteesta (voidaan käyttää vakio-URL-osoitetta).
 • selosteen on sisällettävä selvitys siitä mitkä sisällön osat eivät ole saavutettavia
 • syyt siihen miksi eivät ole saavutettavia
 • tarjolla olevat saavutettavat vaihtoehdot
 • palautemekanismi (kuvaus ja linkki miten ilmoittaa ja pyytää pois jätettyjä tietoja)
 • oikeussuojakeino (linkki täytäntöönpanomenettelyyn, johon voi turvautua)

Komission täytäntöönpanopäätös saavutettavuusselosteen mallista

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/1523 saavutettavuusselosteen mallista, annettu 11.10.2018, mainitaan seuraavaa:

 • julkisen sektorin elimet antavat saavutettavuusselosteen käyttämällä komission laatimaa saavutettavuusselosteen mallia
 • julkisen sektorin elimet tarkistavat ja päivittävät saavutettavuusselosteitaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa
 • selosteen tulee olla saatavissa verkkosivuston jokaiselta sivulta ja myös mobiilisovelluksesta
 • selosteen tulisi olla, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, asetettu saataville koneellisti luettavassa muodossa
 • selosteessa annetut lausumat vaatimusten mukaisuudesta ovat paikkansapitäviä ja perustuvat jompaan kumpaan seuraavista:
  • tosiasiallinen arviointi
   • itsearviointi
   • ulkopuolisen suorittama auditointi
  • muu jäsenvaltion asianmukaiseksi katsoma toimenpide, joka antaa vastaavan varmuuden paikkansapitävyydestä (tällaista ei ole)
 • vähintään täytäntöönpanopäätöksessä mainitut selosteen pakolliset sisältövaatimukset täytettävä
 • sekä jäsenvaltion itse määrittämät vapaaehtoista sisältöä pidemmälle menevät vaatimukset

Esitys selosteen laatimiseksi

Selosteen sisältö

EU-direktiivin ja komission täytäntöönpanopäätöksen, sekä lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, mukaan selosteessa on käsiteltävä saavutettavuutta varsin kattavasti. Suomen laissa selosteen vaatimukset on säädetty varsin suppeasti, mutta laissa on maininta saavutettavuusdirektiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla säädetystä täytäntöönpanopäätöksestä, joka taasen viittaa osin saavutettavuusdirektiiviin. Edellä on listattu näiden vaatimukset kattavasti yhteen koottuna.

Selosteen sisällön oikeellisuus

Saavutettavuusselosteelta edellytetään, että sen esittämät väittämät saavuttavuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta on kerrottu yksityiskohtaisesti. Selosteessa tulee esimerkiksi mainita, jos tietty vaatimus ei toteudu, miksi se ei toteudu ja mihin toimiin asian osalta ollaan ryhdytty.

Tämä edellyttää tiettyjen itsearvioinnissa tehtävien tarkistusten tulosten oikeaa tulkintaa ja kykyä arvioida tulosten tosiasiallinen merkitys. Lisäksi on osattava varmistaa ovatko automaattisten teknisten tarkistusten raportit oikeansisältöisiä sekä tulkita tarkistusraporttien sisältö selosteeseen tai suorittaa tarkastuksen perusteella oikeat korjaukset.

Osa koneellisten tarkistusten ilmoittamista puutteista ei välttämättä ole aitoja saavutettavuuden esteitä, mutta ne on vähintään kyettävä varmistamaan. Tällaisetkin virheet olisi syytä saada korjattua, sillä ne vaikuttavat epäedullisesti sivun toimintaan ja ulkopuolisten näkemykseen sivuston saavutettavuudesta.

Edellä mainituista syistä on laadittu erilliset ohjeet:

 • eri tarkistustyökalujen esittely
 • tarkistusraporttien tulkintaohjeet
 • saavutettavuuden tarkistaminen
 • tarkistustyökalut
 • tarkistustulosten arviointi
 • tehtävälistat eri rooleihin
 • mallitekstejä saavutettavuusselosteeseen

Selosteen laatiminen

Saavutettavuusselosteen laatiminen on asiantuntijatyötä. Selosteeseen ja sen laatimiseen liittyy pakottavia määräyksiä ja sen sisällön määrittämiseen tarvitaan tietty osaaminen sekä saavutettavuudesta että verkon teknologioista.

Saavutettavuusselosteen laatiminen ei ole jokaisen verkkojulkaisun parissa työskentelevän tehtävä. Jokaisessa organisaatiossa ja yksikössä tulee olla nimetty taho (toimiala tai liikelaitos), joka vastaa saavutettavuudesta. Tämä nimetty taho tulee myös olla mainittuna selosteessa (osa selosteen pakollisia tietoja). Selosteen laatiminen ja ylläpitäminen on toimialan tai liikelaitoksen vastuulla.

Työprosessiin ei riitä auditointiorganisaation kanssa käydyt palaverit vaan organisaation on opittava itse ylläpitämään ja tuottamaan kaikki saavutettavana. Saavutettavuus on osa prosessia.

Mitä selosteen laatiminen edellyttää

Selosteen sisältövaatimukset on kirjattu Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/1523.

Komission täytäntöönpanopäätöksessä mainitaan, että selosteessa esitetyt lausumat ovat paikkansapitäviä ja perustuvat tosiasialliseen arvioon saavutettavuuden vaatimusten toteutumisesta. Saavutettavuuden vaatimukset perustuvat yleiseen verkkosisällön saavutettavuutta määrittävään ohjeistoon, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ja sen päivitettyyn versioon. Tämä ohjeisto listaa sisällön ja teknisen toteutuksen osalta sellaiset onnistumiskriteerit, joiden on täytyttävä.

Saavutettavuuden arviointi näiden kriteerien nojalla edellyttää arvioitsijalta riittävää asiantuntemusta saavutettavuuden yleisistä periaatteista, WCAG- onnistumiskriteeristön vaatimuksista sekä verkon tekniikoista. Erityisesti on osattava tulkita HTML-merkkauksen oikeellisuutta ja avustavien teknologioiden hyödyntämää WAI-ARIA attribuuttien käyttöä.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden toteutumista arvioidaan sekä objektiivisten mittareiden, että subjektiivisten arvioiden perusteella. Mitattavissa olevat kriteerit ovat julkaisutekniikkaan liittyviä ratkaisuja, joiden arviointi edellyttää saavutettavuuden tekniikoiden osaamista. Arvioitavat kriteerit ovat sisällön havaittavuuteen ja ymmärrettävyyteen kohdistuvien vaatimusten tulkitsemista.

Tekninen arviointi

Sivuston teknisen saavutettavuuden arvioinnin voi pätevästi suorittaa ainoastaan verkon ja avustavien tekniikoiden toimintaa riittävästi tunteva henkilö. Yleensä tämä henkilö edustaa järjestelmän teknisen ylläpidon yksikköä tai on ulkopuolinen asiantuntija. Toimialat ja liikelaitokset täydentävät ohjeiston toimintamallilla.

Sisällöllinen arviointi

Sisällön saavutettavuuden voi parhaiten arvioida julkaisun sisällöstä vastaava. Sisällön loogisuudesta ja ymmärrettävyydestä voi antaa lausunnon myös ulkopuolinen asiantuntija.

Arvioinnin tulokset

Edellä mainittujen arviointien tulokset kirjataan saavutettavuusselosteeseen.

Kuka selosteen laatii

Saavutettavuuden arviointiin tulee osallistua sekä teknisestä toteutuksesta, että julkaisun sisällöstä vastaava henkilö.

Selosteen laatii tehtävään nimetty henkilö tai nimetyt henkilöt yhdessä. Näillä henkilöillä tulee olla riittävä osaaminen saavutettavuuden vaatimuksista ja verkon tekniikoista. Selosteen tai osan sen sisällöstä voi myös laatia ulkopuolinen asiantuntija, mutta selosteen hyväksyntä tulee säilyä organisaatiolla.

Jokaisen tulee hallita omassa työroolissaan saavutettavuuden vaatimukset.

Hyödynnä Saavutettavuusmallin selostetta

Voit hyödyntää Saavutettavuusmallin saavutettavuusselostetta oman selosteen laatimisen tukena muun muassa otsikoiden ja yleisten tekstien osalta. Kieliversiot suomi, ruotsi ja englanti ovat saatavilla.

Saavutettavuusmallin saavutettavuusseloste