Mer ingående om tillgänglighetsutlåtanden

Krav för tillgänglighetsutlåtandet

Författningar som reglerar utlåtandet

Ett tillgänglighetsutlåtande är inte vilket som helst dokument som EU och kommissionen kräver, utan direktivet, kommissionens förordnande om verkställighet och Finlands lokala lag omfattar noggranna bestämmelser om vad utlåtandet ska innehålla, hur innehållet ska säkerställas och hur det ska publiceras.

Direktiv om webbplatsers och mobilapplikationers tillgänglighet

Kraven baseras på EU-direktivet (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer av den 26 oktober 2016.

I artikel 7 (Ytterligare åtgärder) föreskrivs om tillgänglighetsutlåtandet. Direktivet ställer följande krav på utlåtandet:

 • Utlåtandet ska vara uppdaterat, detaljerat, begripligt och tydligt.
 • Utlåtandet ska ges i ett tillgängligt format.
 • Utlåtandet publiceras på en relevant webbplats.
 • Utlåtandet ska vara tillgängligt från alla sidor, exempelvis från sidhuvudet eller sidfoten (standard-URL-adress kan användas).
 • Utlåtandet ska innehålla en förklaring avseende de delar av innehållet som inte är tillgängliga.
 • Skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga.
 • Tillgängliga alternativ som finns.
 • Kommentarsfunktion (en beskrivning och en länk till hur man kan kommentera och be om uppgifter som utelämnats).
 • Rättsmedel (länk till ett uppföljningsförfarande som kan åberopas).

Kommissionens genomförandebeslut om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden av den 11 oktober 2018 anges följande:

 • Offentliga myndigheter tillhandahåller tillgänglighetsutlåtanden enligt en mall för tillgänglighetsutlåtanden som fastställts av kommissionen.
 • Offentliga myndigheter ser över och uppdaterar sina rapporter regelbundet, och att detta görs minst en gång om året.
 • Utlåtandet ska vara tillgängligt på webbplatsens samtliga sidor och i mobilapplikationen.
 • Utlåtandet bör, i tillämpliga fall, göras tillgängligt i ett maskinläsbart format.
 • De deklarationer som lämnas i utlåtandet med avseende på överensstämmelsen med kraven är korrekta och baserade på något av följande:
  • faktisk utvärdering
   • självutvärdering
   • auditering av tredje part
  • annan åtgärd som medlemsstaten anser lämplig, och som på motsvarande sätt garanterar att uppgifterna är riktiga (sådan finns inte)
 • Åtminstone uppfylla de obligatoriska innehållskrav som nämns i genomförandebeslutet.
 • Medlemsstatens egna fastställda krav som går utöver det valfria innehållet.

Presentation för att upprätta utlåtandet

Utlåtandets innehåll

Enligt EU-direktivets och kommissionens genomförandebeslut, samt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, ska utlåtandet behandla tillgänglighet i ganska stor omfattning. I Finlands lag föreskriver man ganska kortfattat om kraven på utlåtandet, men i lagen nämns genomförandebeslutet föreskrivet med stöd av artikel 7.2 i tillgänglighetsdirektivet, som i sin tur hänvisar delvis till tillgänglighetsdirektivet. Dessa krav har samlats i en övergripande lista ovan.

Riktigheten i utlåtandets innehåll

Av tillgänglighetsutlåtandet förutsätts att de påståenden som presenteras om att tillgänglighet förverkligas eller inte förverkligas redogörs detaljerat med bland annat en redogörelse för vilket krav inte förverkligas och skälet till det, samt vilka åtgärder man vidtagit för det.

Detta förutsätter att man kan tolka vissa kontroller som görs inom självutvärderingen på rätt sätt och man har en förmåga att bedöma resultatens faktiska betydelse. Därutöver ska man kunna säkerställa om de automatiska tekniska kontrollernas rapporter har rätt innehåll samt tolka kontrollrapporternas innehåll för utlåtandet eller genomföra rätt korrigeringar utifrån kontrollen.

En del av de brister som den maskinella kontrollen meddelar är inte nödvändigtvis verkliga hinder för tillgänglighet, men man måste åtminstone kunna kontrollera dem. Sådana fel bör också korrigeras, eftersom de har en ogynnsam effekt på sidans verksamhet och tredje parts syn på webbplatsens tillgänglighet.

Man har skapat separata anvisningar för ovan nämnda orsaker:

 • presentation av olika kontrollverktyg
 • tolkningsanvisningar för kontrollrapporter
 • kontroll av tillgänglighet
 • kontrollverktyg
 • utvärdering av kontrollresultat
 • uppgiftslistor för olika roller
 • modelltexter för tillgänglighetsutlåtanden

Upprättande av tillgänglighetsutlåtanden

Upprättande av tillgänglighetsutlåtanden är en uppgift för specialister. Det finns tvingande bestämmelser anslutna till utlåtandet och upprättandet av det. För att fastställa innehållet i utlåtandet behövs en viss kunskap om både tillgänglighet och internetteknologi.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtanden är inte en uppgift för alla som arbetar med webbpublicering. Varje organisation och enhet ska ha en utsedd aktör (sektor eller affärsverk) som ansvarar för tillgänglighet. Den här utsedda aktören ska också anges i utlåtandet (en del av utlåtandets obligatoriska uppgifter). Upprättande och underhåll av tillgänglighetsutlåtanden ligger på sektorns eller affärsverkets ansvar.

Arbetsprocessen kan inte enbart bestå av möten med den auditerande organisationen, utan organisationen måste själv upprätthålla och producera allt som tillgängligt. Tillgänglighet är en del av processen.

Vad kräver upprättandet av ett tillgänglighetsutlåtande?

Innehållskraven för utlåtandet står i EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523.

I kommissionens genomförandebeslut anges att påståenden som presenteras i utlåtandet ska vara korrekta och baseras på en faktisk bedömning av om kraven på tillgänglighet uppfylls. Tillgänglighetskraven baseras på de allmänna riktlinjerna för tillgänglighet i webbinnehåll, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och dess uppdaterade version. Dessa riktlinjer räknar upp sådana framgångskriterier för innehåll och tekniskt genomförande som ska uppfyllas.

Utvärdering av tillgänglighet med stöd av dessa kriterier förutsätter att utvärderaren har tillräcklig expertis om allmänna principer för tillgänglighet, WCAG-framgångskriteriernas krav samt internetteknik. I synnerhet ska man kunna tolka korrekt HTML-markering och användningen av de WAI-ARIA-attribut som hjälpmedlen utnyttjar.

Utvärdering av tillgänglighet

Genomförande av tillgänglighet utvärderas både med objektiva mätare och med subjektiva utvärderingar. Mätbara kriterier är lösningar relaterade till publiceringsteknik, vars utvärdering förutsätter kunskap om tillgänglighetsteknik. De kriterier som ska utvärderas är tolkning av krav på innehållets märkbarhet och begriplighet.

Teknisk utvärdering

En acceptabel utvärdering av sidans tekniska tillgänglighet kan endast utföras av en person som har tillräcklig kunskap om internets och hjälpmedlens teknik. Denna person representerar i allmänhet enheten för systemets tekniska underhåll eller är en utomstående expert. Sektorerna och affärsverken kompletterar programvarans koncept.

Innehållsmässig utvärdering

Den som ansvarar för publikationens innehåll är bäst lämpad att utvärdera innehållets tillgänglighet. En utomstående expert kan ge ett utlåtande om innehållets logik och begriplighet.

Utvärderingens resultat

Resultaten av ovan nämnda utvärderingar anges i tillgänglighetsutlåtandet.

Vem upprättar utlåtandet?

En person som ansvarar för det tekniska genomförandet såväl som en person som ansvarar för publikationens innehåll bör delta i tillgänglighetsutvärderingen.

Utlåtandet upprättas av en utsedd person eller flera utsedda personer tillsammans. De här personerna ska ha tillräcklig kunskap om tillgänglighetskraven och internetteknik. Utlåtandet eller en del av det kan också upprättas av en utomstående expert, men godkännandet av utlåtandet ska ligga kvar hos organisationen.

Var och en ska behärska tillgänglighetskraven i sin egen arbetsroll.

Använd tillgänglighetsmodellens beskrivning

Du kan utnyttja tillgänglighetsutlåtandet i tillgänglighetsmodellen som stöd för utarbetandet av en egen redogörelse bland annat i fråga om rubriker och allmänna texter. Språkversioner finska, svenska, engelska finns tillgängliga.

Tillgänglighetsutlåtande för tillgänglighetsmodellen