Krav som lagen ställer

Lagen är på flera nivåer och det finns anvisningar för hur den ska genomföras

 • Lagen

  Lagen förpliktar den offentliga sektorn och vissa organisationer inom den privata och tredje sektorn att följa tillgänglighetskraven. Syftet med lagen är att främja tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet samt innehållets tillgänglighet och att på så sätt förbättra allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

 • WCAG

  Lagens krav på tillgänglighet baserar sig på EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Kraven är i huvudsak de samma som i de internationella riktlinjerna WCAG 2.2.

 • Den offentliga sektorns webbsidor och applikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven enligt följande

  Nya webbsidor (även intranät och extranät) senast 23.9.2019.
  Gamla tjänster senast 23.9.2020.
  Mobilapplikationer senast 23.6.2021.

 • Tillgänglighetsutlåtande

  Ett tillgänglighetsutlåtande ska bifogas till alla digitala tjänster som omfattas av lagen. Tillgänglighetsutlåtandet ska innehålla följande uppgifter:

  Vilka delar av innehållet som inte uppfyller tillgänglighetskraven och orsakerna till detta.
  Anvisningar om hur sådana digitala tjänster som inte är tillgängliga kan användas på alternativa sätt.
  Anvisningar om hur man kan meddela organisationen om att deras webbplats eller mobilapplikation inte uppfyller tillgänglighetskraven.
  Information om vad användaren kan göra, om hen inte är nöjd med svaret som hen har fått (rättsmedel i fråga om tillgänglighet).

Kom ihåg! I Finland finns det flera lagar som ger riktlinjer för eller förpliktar till tillgänglighet. Andra lagar.