Modul 7, Upprätthållande och utveckling efter publicering

Modul 7

 • Tillgänglighet ska beaktas enligt planerna även efter att webbplatsen har publicerats, när nytt innehåll produceras eller tjänsten vidareutvecklas.
 • Hurdan nytta kan man dra av testningsverktygen när man följer upp och upprätthåller tjänstens tillgänglighet?
 • Vad ska man beakta när den befintliga tjänsten utvidgas, förnyas eller i övrigt utvecklas?

Förbered dig på att upprätthålla tillgänglighet även efter att tjänsten har publicerats

Utse en ägare för tjänstens tillgänglighet. Personen ansvarar för att tjänstens tillgänglighetskrav inte glöms bort eller försummas, när man skapar innehåll för tjänsten och utvecklar den.

 • Erfarenhet har visat att tjänsternas tillgänglighet inte automatiskt bibehålls på publiceringsskedets nivå. Till exempel kan nya innehåll, såsom nya HTML-sidor eller PDF-dokument, oavsiktligt förstöra tjänstens egen specifikation. Å andra sidan bör vidareutvecklingen alltid vara lika noggrann som tjänstens ursprungliga genomförande, eftersom kraven på lagenlighet gäller lika mycket för den. Avslutningsvis bör du komma ihåg att tjänstens tillgänglighetsutlåtande ska uppdateras regelbundet.
 • Tillgänglighetens ägare har som uppgift att observera att tjänstens innehållsproduktion följer de anvisningar som getts för den och att tjänstens eventuella vidareutveckling inte förbigår kraven i tillgänglighetslagen.
 • Om man använder ett automatiskt verktyg för att övervaka tjänstens tillgänglighet, bör ägaren ha behörighet och utbildning för det.
 • Ägaren är också den som i första hand tar emot och behandlar tillgänglighetsrespons som levereras via tillgänglighetsutlåtandet.

Bedöm om det behövs övervakningsverktyg för tillgänglighet för att upprätthålla tjänsten och om det är möjligt att smidigt få ett sådant via ett ramavtal.

 • Om du kan dra nytta av automatisk övervakning av tillgänglighet, ska du specificera vem som använder verktyget samt vilka resurser och skyldigheter som är kopplade till det.
 • Om övervakningsverktyget till exempel meddelar om specifikationsöverträdelser i innehållsproduktionen (det har skapats sidor i tjänsten som saknar tekniska rubrikspecifikationer eller en länk som går till en extern tjänst inte är rätt markerad på en ny sida e.d.), ska du på förhand specificera hur verktygets användare, såsom ägaren av tjänstens tillgänglighet, kan ingripa i situationen.

Du kan använda W3C:s modell ARRM (Accessibility Roles and Responsibilities Mapping) för att både specificera och underhålla tjänsten. Modellen hjälper tjänstens utvecklare och ansvariga att anvisa tillgänglighetsrelaterade ansvar till olika yrkespersoner (roller) uppdelade enligt problemens karaktär.

ARRM innehåller också en kontrollista för korrigeringar, som kan vara en bra hjälp särskilt för underhåll av tjänsten, om det uppstår tillgänglighetsbrister. Listan är riktgivande och du kan ta del av den via länken nedan:

https://www.w3.org/WAI/EO/wiki/ARRM_Project_-_Accessibility_Roles_and_Responsibilities_Mapping

Kom ihåg! Det är viktigt med utbildning och spridning av tillgänglighetskunskap efter publiceringen!

 • I den nuvarande formen av serviceutvecklingen kan man inte basera tillgänglighetskompetensen enbart på utbildning. Det bästa sättet att lära sig tillgänglighet är göra det själv.
 • En viktig hjälp här är lärande inom hela organisationen, där man konsekvent för in bra praxis och problemlösningsmetoder i alla utvecklingsteam.

Dra nytta av Tillgänglighetsmodellens utbildningsdel: Anvisningar för att skapa tillgänglighet.


Ursprunglig version: Tero Pesonen
Skapad 3 April 2021