Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats Helsingfors tillgänglighetsmodell.

Webbplatsens adress är https://saavutettavuusmalli.hel.fi/

Lagbestämmelser som gäller för webbplatsen

Denna webbplats publicerades efter den 23 september 2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå minst nivå AA eller bättre, om det rimligen är möjligt.

Staden främjar tillgängligheten i digitala tjänster genom att göra publiceringsarbetet enhetligt och ordna utbildning i tillgänglighet för sin personal. Tillgänglighetsnivån på webbplatserna kontrolleras kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Staden reagerar omedelbart på brister som framkommer. Vi strävar efter att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades den 23 mars 2022.

Status av överensstämmelse

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som lagen ställer i enlighet med WCAG 2.1-kriterierna på nivå AA med följande uppmärksammade brister.

Sammanfattning av tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen har några mindre problem, som kan åtgärdas för att förbättra tillgängligheten, men som egentligen inte är överträdelser. Flera av problemen uppenbarar sig till exempel i länkarnas beteende samt i vissa av webbplatsens element och deras beteende, i synnerhet för skärmläsaren.

Utvärdering av tillgänglighet

Vid bedömningen av tillgängligheten har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.


Tillgängligheten har kontrollerats genom auditering av en extern expert samt genom självvärdering. Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Missförhållanden som rapporterats av bedömningsverktygen har granskats och vid behov åtgärdats.


Den externa expertauditeringen utfördes av Unicus Oy.

Observerade brister

På webbplatsen finns länkar som laddar ner en fil eller öppnas i en ny flik utan förvarning (WCAG 2.1: 2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget)
På webbplatsen finns länkar där det i anslutning till dem finns en annan identisk länk med en annan länktext (WCAG 2.1: 2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget))
På webbplatsen finns innehåll på engelska som saknar lang-språkattribut (WCAG 2.1: 3.1.2 Språk för del av sida)
Webbsidans navigeringsmeny flyttas ur vyn när man bläddrar i en responsiv 320×256 px status (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsivitet)
Webbplatsens sökknapp lossar skärmläsaren från det normala läsläget och meddelar inte om att sökfältet öppnas (WCAG 2.1: 3.2.3 Konsekvent navigering, 4.1.2 Namn, roll, värde)
Landmärket för sökfältet i webbplatsens sidfot finns i det föregående elementet och sökningen har flera etiketter (WCAG 2.1: 1.1.1 Icke-textuellt innehåll, 1.3.1 Information och relationer, 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter, 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner)
Stängknappen för textområden som kan öppnas på webbplatsen meddelar inte att området är stängt och flyttar inriktningen annanstans (WCAG 2.1: 1.3.1 Information och relationer, 2.4.3 Fokusordning, 4.1.2 Namn, roll, värde, 4.1.3 Meddelanden om status)

Åtgärdande av brister

Man strävar efter att kontinuerligt åtgärda kritiska brister till att motsvara nivån AA enligt korrigeringsförslagen i tillgänglighetsrapporten. Allt eftersom bristerna åtgärdas uppdateras förteckningen över tillgänglighetsbrister i denna redogörelse.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet upprätthålls genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt med regelbundna kontroller. Detta utlåtande uppdateras vid ändringar av webbplatsen och kontroller av tillgängligheten.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever att webbplatsens innehåll är i tillgänglig form, kan användaren be om att få dessa uppgifter per e-post från helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/respons. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Respons och kontaktuppgifter

Centralförvaltningen/Stadskansliet

kati.seppala@hel.fi

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten i digitala tjänster genom att göra publiceringsarbetet enhetligt och ordna utbildning i tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån på webbplatserna kontrolleras kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Staden reagerar omedelbart på brister som framkommer. Vi strävar efter att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av tekniska hjälpmedel

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och användare av tekniska hjälpmedel. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens webbplatser och hos telefonrådgivningen.

Anmälan om icke-tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls, kan hen göra en anmälan per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/respons.

Om användaren inte upplever att webbplatsens innehåll är i tillgänglig form, kan användaren be om att få dessa uppgifter per e-post från helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/respons. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland innehåller detaljerade uppgifter om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande godkändes den 23 mars 2022.
Centralförvaltningen/Stadskansliet
Helsingfors stad