Vad är tillgänglighet?

Vad betyder tillgänglighet?

Tillgänglighet innebär rättvisa och jämlikhet i digitala tjänster.

Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska digitala tjänster inom den offentliga sektorn vara tillgängliga. Tillgänglighet betyder att så många som möjligt kan använda webbsidor och mobilapplikationer, även de som har funktionsnedsättningar och som behöver tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare. Tillgänglighet betyder även att digitala tjänster är lättbegripliga.

Det räcker inte att något publiceras på internet för att det ska vara tillgängligt. Olika användares behov ska tas i beaktande när digitala tjänster produceras och innehållet utarbetas. Alla som använder digitala innehåll drar nytta av tillgänglighet, inte bara personer med funktionsnedsättning. Tillgängliga digitala tjänster kan också hjälpa dig ibland, även om du inte har någon permanent funktionsnedsättning. Till exempel om datorns mus slutar fungera är det bra om webbtjänsten även fungerar med tangentbordet. Likaså om du har förlagt dina läsglasögon är det bra om texten på datorns skärm kan förstoras tillräckligt.

Tillgänglighet betyder i korthet att information presenteras på ett sådant sätt att alla har tillgång till den. Innehållet ska vara läsbart (synligt eller hörbart) för alla användare, oberoende av på vilket sätt det publiceras eller presenteras.

Tillgänglighet betyder att:

 • alla kan hitta och har åtkomst till innehållet
 • innehållet är i en sådan form att det är begripligt för alla
 • alla kan använda tjänster och innehåll, det vill säga var och en får den information hen behöver och kan uträtta sina ärenden
 • människor behandlas jämlikt oberoende av personliga särdrag

Alla har samma rättigheter att få tjänster, hitta innehåll och använda offentliga tjänster. Tillgänglighet är en moralisk skyldighet att betjäna alla invånare lika. På samma sätt som man bygger en ramp för personer med rörelsehinder ska publikationer utarbetas så att alla har åtkomst till innehållet.

Hur definieras förverkligande av tillgänglighet?

Förverkligandet av tillgänglighet är en kombination av innehållsproduktion och teknik. Olika slags innehåll har olika slags krav. Kraven varierar för texter, bilder, videor och olika medietyper. Det är inte möjligt att ställa entydiga krav i alla situationer. Kraven baseras på internationella riktlinjer för hur tillgänglighet förverkligas i webbtjänster.

Vad är WCAG-kriterier?

Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster krävs att innehåll som publiceras digitalt följer de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är internationella riktlinjer som utvecklats och uppdateras av World Wide Web Consortium. De krav som ställs i lagen baseras på den nyaste versionen WCAG 2.1 (det finns en officiell svensk översättning av versionen 2.0). WCAG sätter upp tre olika standardnivåer för tillgänglighet: A, AA och AAA. Kraven i Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv baseras på nivå AA i versionen WCAG 2.1.

Avsikten med riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll är att säkerställa att alla kan använda digitalt innehåll på nätet, även personer som har en funktionsnedsättning eller som använder tekniska hjälpmedel. Riktlinjerna innehåller principer, generella anvisningar och mätbara framgångskriterier. Lagen kräver att 49 olika WCAG-kriterier uppfylls. Riktlinjerna i denna guide baserar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll och framgångskriterierna i dem. Du behöver inte själv kunna WCAG-kriterierna. Det räcker att du vet och förstår att de ligger till grund för tillgänglighetsanvisningarna och lagen.

WCAG-riktlinjerna fastställer följande mål för tillgänglighet:

Möjlig att uppfattaAllt innehåll och användargränssnittets delar kan uppfattas med den teknik som användarna använder.
HanterbarAnvändargränssnittets och innehållets navigering ska vara lätt att använda med olika teknikformer och användargränssnittets egenskaper får inte störa eller hindra användningen.
BegripligInnehållen ska har en tydlig struktur, begripligt språk och lätthanterlig funktionalitet.
RobustWebbsidan ska kunna användas med flera olika dataterminaler, olika operativsystem och alla de vanligaste webbläsarna och tekniska hjälpmedlen.

Vad är hjälpmedel?

Hjälpmedel är apparater och program som hjälper med att hantera och använda olika dataterminaler, såsom datorer och smarttelefoner samt förmedlar information om webbinnehåll. Hjälpmedel används och behövs av personer som har svårigheter att använda datateknik exempelvis på grund av en sensorisk funktionsnedsättning, sjukdom eller kognitiva problem.

Ett exempel på hjälpmedel är skärmläsare som läser upp informationen på skärmen med en robotröst eller som omvandlar texten till punktskrift på en punktskriftsdisplay. Utöver det synliga innehållet förmedlar skärmläsarna även kodbeteckningar samt information om strukturer, såsom rubriknivåer och alternativa texter för bilder. Det finns många olika slags skärmläsare och deras funktioner kan skilja sig från varandra.

Begriplighet är en del av tillgängligheten

Ta i beaktande att det dokument som du skapar även kan beröras av andra lagar än lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Till exempel förvaltningslagen kräver att myndigheterna använder ett sakligt, klart och begripligt språk.

När du följer anvisningarna i denna guide säkerställer du att ditt dokument är tekniskt tillgängligt. När du skriver tydlig och begriplig text säkerställer du att så många som möjligt förstår det de läser. Försök alltså att skriva på så tydligt standardspråk som möjligt och undvik facktermer.

Följ anvisningarna nedan när du vill skriva tydligt:

 • Använd vanliga och begripliga ord.
 • Använd enkel meningsbyggnad och undvik exempelvis nominaliseringar.
 • Använd direkt tilltal, åtminstone om du ger råd åt läsaren.
 • Skriv i aktiv form och använd rak ordföljd (subjekt–predikat–objekt).
 • Använd bindeord som anger förhållandet mellan saker, exempelvis även om, för att, eftersom, därför.
 • Skriv ut förkortningar när du använder dem för första gången i texten.
 • Förklara nya termer då du använder dem för första gången.

Om du har möjlighet kan du be en kollega läsa igenom din text och bedöma hur begripligt språket är. Du kan även själv testa hur smidigt språket är genom att läsa texten högt. Om något ställe känns svårt att läsa högt lönar det sig att fundera på hur det kunde skrivas tydligare.

Vi har samlat anvisningar för att skapa tillgänglighet. Läs mer om dem: