Krav som lagen ställer

Lagen förpliktar den offentliga sektorn och vissa organisationer inom den privata och tredje sektorn att följa tillgänglighetskraven. Syftet med lagen är att främja tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet samt innehållets tillgänglighet och att på så sätt förbättra allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

Läs mer: Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster

Lagens krav på tillgänglighet baserar sig på EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Kraven är i huvudsak de samma som i de internationella riktlinjerna WCAG 2.1.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1.

Den offentliga sektorns webbsidor och applikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven enligt följande:

  • Nya webbsidor (även intranät och extranät) senast 23.9.2019.
  • Gamla tjänster senast 23.9.2020.
  • Mobilapplikationer senast 23.6.2021.

Läs mer på Regionförvaltningsverkets webbplats om tillgänglighetskrav under Lagar och standarder.

Kom ihåg! I Finland finns det flera lagar som ger riktlinjer för eller förpliktar till tillgänglighet. Läs mer: Andra lagar.

Anvisningarna som gäller visuell utformning ska följas även i fråga om alla affischer som skrivs ut och innehåll som delas ut i filer.

Tillgänglighetsutlåtande

Ett tillgänglighetsutlåtande ska bifogas till alla digitala tjänster som omfattas av lagen. Tillgänglighetsutlåtandet ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilka delar av innehållet som inte uppfyller tillgänglighetskraven och orsakerna till detta.
  • Anvisningar om hur sådana digitala tjänster som inte är tillgängliga kan användas på alternativa sätt.
  • Anvisningar om hur man kan meddela organisationen om att deras webbplats eller mobilapplikation inte uppfyller tillgänglighetskraven.
  • Information om vad användaren kan göra, om hen inte är nöjd med svaret som hen har fått (rättsmedel i fråga om tillgänglighet).

Information om tillgänglighetsutlåtanden:

Tillgänglighetsmodellens anvisningar för tillgänglighetsutlåtande

Helsingfors stads mål

Helsingfors stads mål är att uppfylla de uppsatta tillgänglighetskraven. Kraven baserar sig på internationella riktlinjer, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Stadens mål är att uppnå nivå AA i riktlinjerna.

Tydliga anvisningar för nivåerna A-AAA:

Papunet WCAG 2.1-tillgänglighetsanvisningar