Exempel på upphandling av en digital tjänst: Servicekarta

En del av minimikraven för Servicekarta över Helsingforsområdet

Kravet för genomförandet av tjänsten är en mycket hög tillgänglighet. I anbudsbegäran satte beställaren bland annat upp följande krav för leverantörerna angående det praktiska genomförandet av tillgänglighet och arbetssätt som stöder det. Specifikationerna i Servicekartans anbudsbegäran kan vara bra att använda i tillämpade delar även i andra typer av upphandlingar.

 • Applikationens automatiska lästestning för regressionstestningen av de tillgänglighetskrav som fastställts för användargränssnittet och som förutom testning av generiska WCAG-kriterier innehåller automatisk testning av de för användargränssnittet skräddarsydda tillgänglighetskraven som tillgänglighetsexperter har skapat.
 • Teamet arbetar ständigt tillsammans och fastställer arbetets följande skeden samt utvärderar mellangenomföranden tillsammans. Arbetet kräver också snabba små lösningar i testmiljön, som kan användas för att fördjupa diskussionen om lösningarna och be om en tillgänglighetsbedömning av experterna. Varje teammedlem känner ansvar för sitt arbete och speglar det i helhetslösningarna, hela tiden med beaktande av tjänstens användbarhet och tillgänglighet samt de specifikationer som krävs av tillgänglighetsdirektivet. Arbetet kommer även kräva samarbete och möten med olika intressentgrupper och arbetets bedömare.
 • Användargränssnittsprogrammerarna ska ha kompetens och erfarenhet för att genomföra de tillgänglighetskraven som krävs i lagen för andra delar än kartgränssnittet i tjänsten.
 • Ofta verifieras tjänstens tillgänglighet först innan tjänsten tas i bruk (se kraven i början av det här dokumentet). I det här projektet utför man dock auditeringar oftare och redan under utvecklingen av tjänsten.
 • Man beställer tillgänglighetsutredningar för Servicekartans tjänst under arbetets gång. Med detta säkerställer man att tillgänglighetsdirektivets krav uppfylls och att man använder relevanta standarder och teknologier (W3C Web Accessibility Initiative (WAI) WCAG, ATAG, ARIA). Detta kräver att hela teamet har ett långsiktigt och bra samarbete med olika intressentgrupper (t.ex. tillgänglighetsombud, tillgänglighetsexperter, producenter av tillgänglighetsinformation).
 • Arbetet kräver att man känner till tillgänglighetsdirektivet samt har tidigare kännedom om Servicekartan.

Programvarudesigner

 • Minimikravet är att personerna i anbudet har haft en betydande roll inom genomförandet av en applikation som är tillgänglig enligt en extern tillgänglighetsauditör. Med applikation avses här en digital responsiv webbapplikation med tillgängliga funktioner. En statisk webbsida anses inte vara en applikation. 
 • Personen har bevisligen planerat en tillgänglig webbapplikation och hen har utfört utveckling via prototyper (t.ex. invision, justinmind). Personen har också haft kundkontakt med olika slags slutanvändare som har olika slags tillgänglighetsbehov för användargränssnittet.
 • Ange vilket arbete eller vilken applikation, vars planering personen har deltagit i. Det angivna objektet ska uppfylla minimikravet. Man får inga extra poäng för antal.
 • Berätta om den prototyp som personen har planerat eller bifoga en länk som visar prototypen eller dess layouter. Det angivna objektet ska uppfylla minimikravet. Man får inga extra poäng för antal.
 • Berätta vilken roll personen har haft i det ovan nämnda arbetet.
 • Berätta vem som har gjort en tillgänglighetsutredning av arbetet/applikationen och var den finns.
 • Har personen tidigare erfarenhet om Servicekartan över Helsingforsområdet som tjänst? Vilket är syftet med Servicekartan över Helsingforsområdet? 

Mjukvaruutvecklare

Personen har haft en betydande roll vid genomförandet av en applikation som är tillgänglig enligt en extern tillgänglighetsauditör. Med applikation avses här en digital responsiv webbapplikation med tillgängliga funktioner. En statisk webbsida anses inte vara en applikation.

 • Ange vilket arbete eller vilken applikation, vars utveckling personen har deltagit i. Det angivna objektet ska uppfylla minimikravet. Man får inga extra poäng för antal.
 • Har personen haft en betydande roll inom genomförandet av ett arbete eller en applikation som är tillgänglig enligt en extern tillgänglighetsauditör? 
 • Berätta vem som har gjort en tillgänglighetsutredning av arbetet/applikationen och var den finns.
 • Personen har haft rollen som react- och redux-programmerare i projektet.
 • Är personen insatt i Servicekartans lösningar och funktionalitet (https://palvelut.hel.ninja/fi/)?

Teknisk projektchef

Experten som leverantören erbjuder ska ha haft en betydande roll i utvecklandet av en tjänst som är digitalt tillgänglig och som använder geodata. Arbetet ska ha omfattat planering och genomförande av ett kartgränssnitt. Personen ska också ha kännedom om den aktuella tjänstens Back-end och Front-end. Ur ett tillgänglighetsperspektiv ska referenstjänsten ha ett uppdaterat tillgänglighetsutlåtande som är upprättat av tredje part. Den ombedda bevisningen kan vara den samma i alla efterfrågade kompetensområdena. De enskilda kraven kan också komma från olika prov.

Expert inom Back-end- och Front-end-programutveckling, som också är teknisk projektchef.

 1. Har personen deltagit i skapandet av en tjänst som är digitalt tillgänglig?
 2. Har personen arbetat som teknisk projektchef? 
 3. Har personen skapat en tjänst som använder geodata?
 4. Har personen skapat en tjänst där kartgränssnitt är en del av tjänsten?
 5. Minimikravet för Back-end-arbetet är att man har kompetens inom alla av följande områden. Ja/nej
  1. Back-end-kunskaper (Python, GeoDjango, HayStack) 
  2. Django REST framework
  3. ElasticSearch 
  4. Hantering av containeriseringsverktyg (Docker, Docker Compose) 
  5. Övergripande kunskap om geodata 
  6. WMS/WFS/TMS-gränssnitt
  7. Geoserver
  8. PostGIS-kunskaper 
  9. Grundläggande hantering av Unix samt skalskript
  10. Nginx, uWSGI (webbtjänstteknologier)
  11. Hantering av Microsoft Azure-tjänsterna 
 6. Minimikravet för front-end-arbetet är att man har kompetens inom alla av följande områden. Ja/nej
  1. React/NodeJS/NPM
  2. MaterialUI 
  3. Geodatateknologi (Leaflet/OpenLayers) 
  4. TravisCI 
  5. Appdynamics-analysering/kunskap i uppföljningsprogrammet för underhåll

Servicekartans kontaktperson samt mer information: henna.niemi@hel.fi